اخبار و اطلاعیه


انتقال سامانه

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون MSRT میرساند سامانه آزمون به سامانه سجاد به آدرس: (PORTAL.SAORG.IR ) انتقال داده شده است لطفا" جهت ثبت نام و ساختن پرو فایل به آدرس فوق مراجعه نمائید