بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون  MSRT میرساند  سامانه  آزمون به سامانه سجاد  به آدرس:  (PORTAL.SAORG.IR ) انتقال داده شده است لطفا" جهت ثبت نام  و ساختن پرو فایل به آدرس فوق مراجعه نمائید